PDF הדפסה

תעסוקה - קישורים שימושיים

סניגוריה ציבורית

הסניגוריה הציבורית היא יחידה במשרד המשפטים, אשר החלה לפעול בשנת 1996, מכוח חוק הסניגוריה הציבורית.·חזון הסנגוריה הציבורית הוא·העלאת איכות עשיית הצדק·בהליכים פליליים ולבר-פליליים במדינת ישראל. זאת, באמצעות מתן·ייצוג משפטי מקצועי ואיכותי·ללקוחות הסניגוריה הציבורית, ודאגה לקידום האינטרסים ושמירת הזכויות של ציבור החשודים·הנאשמים והנידונים כולו.

הסניגוריה הציבורית מעניקה ייצוג משפטי·בכל שלבי ההליך הפלילי,·החל ממתן ייעוץ לחשודים במהלך·החקירה·המשטרתית, דרך ייצוגם באולמות המעצרים,·לרבות במסגרת בקשות למעצר עד תום ההליכים, עובר לייצוגם בשלבי בירור האשמה והטיעון לעונש בתיקים הפליליים,·ולהגשת·ערעורים,בקשות רשות ערעור, עתירות,·בקשות לדיון נוסף ובקשות למשפט חוזר בעניינם, וכלה בייצוג·אסירים·בפני ועדות השחרורים ובתי המשפט·ובייצוג חולי נפש·המאושפזים בכפייה בפני ועדות פסיכיאטריות.

www.justice.gov.il/MOJHeb/SanegoriaZiborit


עמותת טבקה

עמותת טבקה (“עשיית צדק“ באמהרית) היא עמותה שהוקמה בשנת 1999, הפועלת לקידום יוצאי אתיופיה בישראל, ונאבקת בגילויי אפליה וגזענות המופנים כלפי בני העדה. פעילות העמותה כוללת קידום נושאים ציבוריים ועקרוניים וכן הכוונה וייעוץ משפטי אישי. בין השאר, העמותה מפעילה פרויקט לקידום שילוב בוגרי לימודי משפטים יוצאי אתיופיה במקצוע עריכת הדין.
מנהל טבקה הוא עורך הדין יצחק דסה. יו“ר הוועד המנהל הוא עורך הדין איל רוזובסקי ממשרד עורכי דין חיים צדוק ושות'.אחד המאבקים המתוקשרים בהם נטלה חלק עמותת טבקה הוא המאבק בנושא שילוב ילדי עולי אתיופיה במערכת החינוך בעיר פתח תקווה.

עתירה ראשונה בנושא הוגשה לבג“צ בשנת 2005, אך נמחקה לאחר שהוסדר שילובם של כל הילדים. גם בשנים הבאות נוצרה בעיה דומה שגם היא נפתרה בהתערבות משרד החינוך וכלי התקשורת לאחר מספר ימים. לאחר שראה בג“צ כי הדבר הפך לשגרה, החליט באופן יוצא דופן לדון בעתירה ולפרסם החלטה עקרונית, על אף שהסוגיה לא עמדה עוד על הפרק מבחינה מעשית. הרכב השופטים בראשות אילה פרוקצ'יה ובהשתתפות חנן מלצר ואליקים רובינשטיין פרסם את החלטתו ב-31 באוגוסט 2010 וקבע כי מדובר באפליה פסולה והורה כי על כל מוסדות החינוך בעיר לקלוט תלמידים באופן יחסי לגודלם. בית המשפט אף התווה דרך בדבר האמצעים העומדים לרשות המדינה על מנת לאכוף זאת, החל משלילת תקציבים וכלה בשלילת רישיונותיהם של מוסדות סרבנים.

www.tebeka.org.il