PDF הדפסה


1

העמותה מופעלת על ידי ועד בן 11 חברים, שמתוכם נבחרים 5 חברי ועד מנהל. כמו כן, נבחרים 3 חברי ועדת ביקורת.

רוב עובדי העמותה הם בני הקהילה.

היועצים המשפטיים של העמותה:משרד טנא-אזולאי ושות' מרח' רמב"ם 4 באר שבע טל. 08-6651990