title15

התוכנית מיועדת לילדים בכיתות א'-ב' שאותרו בעזרת ביקורי בית ספר, ביקורי בית ופנייה של גורמי רווחה. ילדים הזקוקים לתמיכה וסיוע לימודי אחר שעות הלימודים. למידע נוסף אודות התוכנית >

מסגרת קבוצתית המאפשרת לילדים בכתות א-ד להשתתף בפעילות אחה"צ. המסגרת כוללת סיוע לימודי, רגשי-חברתי, העשרה חווייתית בליווי אישי וקבוצתי תוך התאמה ליכולות של כל אחד והמאפשרת קידום ותמיכה אישית וקבוצתית. למידע נוסף אודות התוכנית >

מצויינות בטניס

עידוד מצוינות של בני הקהילה בתחום הטניס. יצירת מעורבות חברתית וספורטיבית של בני הקהילה האתיופית יחד עם האוכלוסייה הרחבה. למידע נוסף אודות התוכנית >