title14

תוכנית ביתית

התוכנית מבוססת על לגיטימציה תרבותית, מתוך האמונה שכל קהילה מגיעה עם אוצר נרחב של ערכים תרבותיים וזהות ייחודיות שיש לכבד ולשמר. למידע נוסף אודות התוכנית >